Szkolenie systemowe – Fundusze Unijne dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Część I – Teoretyczna

O funduszach ogólnie – 8 h:

 1. Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej 2014-2020 :
  1. Prawo krajowe,
  2. Prawo unijne;
 2. Planowane programy operacyjnych w latach 2014-2020 – charakterystyka:
  1. Wielkość i struktura dostępnej puli finansowej ,
  2. Sposób podziału środków finansowych;
 3. Podział interwencji na poziomie krajowym i regionalnym w latach 2014-2020 – wstępne założenia, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zarys wydatków kwalifikowanych:
  1. Regionalne programy,
 4. Krajowe programy: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna.

RPO WZ 2014-2020 – 8 h:

 1. Wytyczne horyzontalne i programowe;
 2. Podział interwencji na poszczególne fundusze (EFRR i EFS), osie i działania Programu:
  1. Wielkość i struktura dostępnej puli finansowej,
  2. Sposób podziału środków finansowych,
  3. Projekty inwestycyjne i „miękkie”;
 3. Założenia Programu, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zarys wydatków kwalifikowanych w podziale na osie;
 4. Kontrakt samorządowy jako narzędzie współpracy interesariuszy wsparcia (w szczególności gmin, powiatów) dla realizacji efektywnych projektów:
  1. Główne założenia narzędzia,
  2. Wielkość środków przeznaczonych na realizację kontraktów,
  3. Ramy organizacyjne i prawne współpracy samorządu województwa z samorządami gmin i powiatów, jak również współpraca pomiędzy poszczególnymi samorządami na poziomie gmin i powiatów,
  4. Omówienie działań, jakie mogą być realizowane w ramach tego narzędzia i korzyści płynących z jego realizacji;
 5. Zasady finansowania.

Część II – Praktyczna

Sporządzanie wniosków o dofinansowanie – od propozycji do wykonania projektu (projekty inwestycyjne) – 24 h:

 1. Dobre zasady pisania projektów inwestycyjnych:
  1. ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego,
  2. analiza planowanych źródeł finansowania,
  3. przygotowanie budżetu projektu, kwalifikowalność wydatków w projekcie,
  4. procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej projektu,
  5. najczęściej popełnianych błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej oraz otrzymanie małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej:
  1. praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu
  2. konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta,
  3. analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów,
  4. zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji.

Sporządzanie wniosków o dofinansowanie – od propozycji do wykonania projektu (projekty „miękkie”) – 16 h.

Meritum kancelaria