Programy dla JSFP na poziomie regionalnym

Plany inwestycyjne JSFP będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W programie regionalnym samorządy mogą liczyć m.in. na wsparcie przedsięwzięć na skalę lokalną i regionalną dotyczących niskoemisyjnej gospodarki (transport publiczny, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna), projektów rozwiązujących lokalne problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej czy odpadami, inicjatyw związanych z tworzeniem e-usług dla obywateli oraz rozwijaniem ich kompetencji cyfrowych, a także edukacją, zatrudnieniem i włączeniem społecznym.

Gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo – oto trzy filary, na których opiera się Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Program składa się z 10 Osi Priorytetowych, na realizację których przeznaczone zostanie 1,6 miliarda euro. Większość środków ok. 72% całkowitej alokacji przeznaczonej na Program pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli 1,15 miliarda euro zostanie przeznaczone na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska. Pozostałe 28% czyli około 450 milionów euro budżetu Programu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i środki te ukierunkowane zostaną na wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, inwestycje w kapitał ludzki.

Na Program składa się dziesięć osi priorytetowych (w tym Pomoc Techniczna, mająca na celu zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Programem), które następnie dzielą się na działania. W większości z proponowanych w RPO WZ działań, jednostki samorządu terytorialnego mogą aplikować o środki, startując w konkursach na równi z innymi zainteresowanymi beneficjentami, natomiast część działań skierowana jest przede wszystkim do JST i ich związków, w szczególności w przypadku działań, które są tożsame z zadaniami wykonywanymi na co dzień przez samorząd.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich osi w podziale na działania, gdzie na kolorem zaznaczono te z nich, w których Jednostki samorządu mogą aplikować o środki

Meritum kancelaria