Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest programem, z którego środki przeznaczone są na wsparcie beneficjentów w obszarze zatrudnienia i mobilności pracowników, włączenia społecznego i walki z ubóstwem, edukacji, umiejętności i uczenie się przez całe życie, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia (wzmacnianie sprawności i efektywności państwa). Ukierunkowany jest także na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Meritum kancelaria