Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 to krajowy, którego budżet wynosi ponad 27,5 mld euro) program wspierający gospodarkę niskoemisyjną (np. produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie OZE), ochronę środowiska (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych), przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu (np. zarządzanie wodami opadowymi, projekty
z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.), infrastrukturę transportową (np. rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T) i bezpieczeństwo energetyczne (np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej). Środki unijne
z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Meritum kancelaria