Programy dla JSFP na poziomie krajowym

W perspektywie finansowej 2014-2020 samorząd będzie miał wiele możliwości wykorzystania środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje. W programach krajowych JST otrzymają środki m.in. na transport publiczny, zwiększanie dostępu do internetu szerokopasmowego (tam, gdzie nie będą tym zainteresowani przedsiębiorcy), poprawę stanu środowiska miejskiego oraz rekultywację obszarów poprzemysłowych, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną, odnawialne źródła energii, promowanie strategii niskoemisyjnych (takich, które dotyczą zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska). Małe gminy miejsko-wiejskie i wiejskie mogą liczyć natomiast na środki w ramach PROW na budowę dróg lokalnych, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje związane z energią odnawialną, zagospodarowywanie miejsc rekreacji, infrastrukturę związaną z kulturą i dziedzictwem przyrodniczym.

Jednostki samorządu terytorialnego skorzystają przede wszystkim z programów na poziomie krajowym, tj.:

Meritum kancelaria