Kontrakty samorządowe

Samorząd województwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin i powiatów, zaproponował w nowej perspektywie finansowej idee kontraktu terytorialnego w skali mikro. Zaproponowany format polega na zawarciu kontraktu samorządowego, którego jedną stroną będzie województwo zachodniopomorskie, a z drugiej strony grupa gmin i/lub powiatów. Samorządy aplikują na zasadzie naborów otwartych, przedstawiając swoje potencjały gospodarcze wraz z pomysłami, jak je wykorzystać.

Po ogłoszeniu konkursu przez Instytucję Zarządzającą, partnerzy procesów rozwojowych na danym obszarze (samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe) przedkładają przygotowany przez siebie dokument o charakterze strategicznym (koncepcję kontraktu samorządowego) będący analizą potrzeb, barier oraz potencjałów tego obszaru oraz określający na ich podstawie kluczowe branże gospodarcze, cele rozwojowe, a także projekty priorytetowe i komplementarne niezbędne dla osiągnięcia tych celów. Pozytywna ocena koncepcji warunkuje zawarcie porozumienia z samorządem województwa w sprawie dofinansowania ze środków RPO WZ projektów priorytetowych wskazanych w koncepcji.

Meritum kancelaria