Mediacje

MEDIACJE gospodarcze to proces wspierający strony w wypracowaniu optymalnego rozwiązania zaistniałego sporu dla szeroko pojętego biznesu.

Indywidualne podejście do sprawy, merytoryczne przygotowanie się do mediacji, zrozumienie procesów gospodarczych oraz interdyscyplinarność mediatorów, profesjonalnie zajmujących się tym rodzajem mediacji, przyczynia się do osiągnięcia porozumienia między przedsiębiorcami lub innymi podmiotami uczestniczącymi w mediacjach gospodarczych, dając im tym samym możliwość uregulowania stosunków gospodarczych bez ingerencji i zdawania się na decyzję sądu.

Czas to pieniądz, a mediacja gospodarcza to sprawny i elastyczny sposób wspomagający biznes, jak również podmioty z sektora publicznego, które szukają wsparcia dla zainicjowanych procesów inwestycyjnych.

Mediacja gospodarcza jest doskonałym narzędziem, otwierającym nowe perspektywy porozumienia w ramach dotychczasowej współpracy lub umożliwiającym budowanie zupełnie nowych relacji biznesowych. Pozwala na prowadzenie dalszej współpracy na warunkach dostosowanych do bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Jej dostępność, odformalizowanie i nieskomplikowane zasady są swoistym antidotum na kryzys i problemy finansowe. Może przyczynić się do uzyskania stabilności ekonomicznej, płynności finansowej oraz utrzymania się podmiotu na rynku w sytuacji ekonomicznego kryzysu. Jest to metoda skuteczniejsza, tańsza, szybsza i bardziej elastyczna niż proces sądowy.

Prowadzisz własny biznes? Reprezentujesz firmę, korporację, jednostkę sektora finansów publicznych? Szukasz metody, która pomoże uregulować stosunki gospodarcze lub ” ułożyć” je na nowo w optymalny dla Ciebie sposób? Skorzystaj z usług profesjonalnego mediatora gospodarczego.

Co to jest mediacja?

Mediacja to poufna metoda rozwiązywania sporu lub konfliktu, w której fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im samodzielnie poradzić sobie ze sporem i dojść do porozumienia.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.

Do podstawowych zasad prowadzenia mediacji zaliczamy m.in:

 Zalety mediacji w sprawach cywilnych:

 Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) bez względu na wynik mediacji, obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń. Strona postępowania mediacyjnego może złożyć do sądu na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

 Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

 Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

 Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu (potrącona zostanie z niej kwota 30 zł). Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

 W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z uzgodnień stron z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

 mediacje symulacje 2020

Do poprania: