Audyt prawny

Celem audytu prawnego jest dokonanie kompleksowej weryfikacji procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem oraz wywieranych skutków na funkcjonowanie badanego podmiotu.

Może być wykonany na zlecenie:

Audyt prawny podmiotu gospodarczego obejmuje szczegółową analizę:

Audyt prawny jednostki sektora finansów publicznych jest wykonywany pod kątem kontroli gospodarki finansowej jednostki i może obejmować następujące zagadnienia:

W ramach audytu prawnego Kancelaria oferuje przygotowanie szkoleń obejmujących zdiagnozowane zagrożenia lub ustalone nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu jest ustalane indywidualnie.