KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Informuję Państwa, że Radca Prawny Anna Mazurek – Różynek , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MERITUM Kancelaria Prawna – Radca Prawny Anna Mazurek – Różynek (dalej „MERITUM”):

 1. Przetwarza między innymi dane osobowe:
  1. klientów i potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi;
  2. dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji klientów, ich pracowników i współpracowników;
  3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również ich pracowników i współpracowników;
  4. osób współpracujących z MERITUM w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez MERITUM;
 2. Administratorem danych osobowych jest Radca Prawny Anna Mazurek – Różynek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MERITUM Kancelaria Prawna – Radca Prawny Anna Mazurek – Różynek, ul. Reymonta 80/2, 71-276 Szczecin NIP: 927-174-82-35, tel. 609652520, e-mail: amr@meritum-kancelaria.pl
 3. Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
  1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  1. współpracujący z MERITUM radcowie prawni, adwokaci, , notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
  2. podmioty świadczące usługi: informatyczne,  księgowo- finansowe oraz kurierskie.
 5. MERITUM przetwarza dane osobowe przez okres:
  1. celem wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
  2. celem wypełnienia ciążących na MERITUM obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. MERITUM nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z MERITUM.